×

Cart

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MyDoo versie 27 september 2017

Definities

 1.  
  1.  
   1. MyDoo: de onderneming gedreven door dhr. M. van Praag, kantoorhoudend en gevestigd op de Carnapstraat 114 ( 1062 KT) te Amsterdam. Tevens handelend onder de namen; MyCandle en MyDoo import& export.
   2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in de uitvoering van zijn of haar beroep en/of bedrijf.
   3. Consument: de natuurlijk persoon niet handelend in de uitvoering van beroep, bedrijf of ambacht.

De overeenkomst

 1.  
  1. Tussen MyDoo en de  Klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant een door MyDoo gedaan aanbod heeft aanvaard en MyDoo aan de Klant te kennen heeft gegeven deze aanvaarding te hebben ontvangen.  
  2. In het geval dat het door MyDoo gedane aanbod en/of de door Klant gedane  aanvaarding plaatsvindt zonder dat beide zich gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden, is er sprake van een overeenkomst op afstand.
  3. Bij een overeenkomst op afstand tussen MyDoo en een Consument, heeft de Consument het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de overeenkomst, zonder opgave van reden, middels schriftelijke verklaring eenzijdig te ontbinden.
  4. De consument dient de in artikel 2.3 genoemde verklaring te richten aan:

MyDoo

Carnapstraat 114

1062 KT Amsterdam

of per e-mail aan: [email protected]

 1.  
  1.  
   1. Indien de Consument gebruik maakt van het in artikel 2.3 genoemde recht, heeft hij de verplichting om de goederen onverwijld, en voor eigen rekening en risico, aan MyDoo te retourneren.  Tot het moment van ontvangst van de goederen door MyDoo  blijft de Consument aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal en/of verlies. MyDoo is gerechtigd om beschadigde, gestolen en/of verloren goederen, alsmede de verzendkosten van de retourzending indien deze kosten niet door de Consument zijn voldaan, te verrekenen met eventueel door de Consument te ontvangen gelden.

Levering

 1.  
  1. MyDoo levert de goederen binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst tenzij tussen partijen schriftelijk afwijkend is overeengekomen.  
  2. Indien MyDoo niet levert binnen de door haar gestelde termijn, heeft de Klant het recht om de overeenkomst middels schriftelijke verklaring eenzijdig te ontbinden. Het recht tot eenzijdige ontbinding komt  de Klant slechts toe nadat deze MyDoo schriftelijk ingebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn tot nakoming heeft gesteld om alsnog tot levering over te gaan, waarbij de minimale termijn 14 dagen bedraagt.
  3. MyDoo levert haar goederen op het factuuradres tenzij tussen partijen schriftelijk afwijkend is overeengekomen.  
  4. MyDoo is gerechtigd om de Klant verzendkosten in rekening te brengen.

Betalingtermijn en ontbindingsgronden

 1.  
  1.  
   1. De betaaltermijn voor de Klant bedraagt 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen, de laatste dag van de betaaltermijn geldt tussen partijen als fatale termijn waardoor de Klant door het verstrijken daarvan in verzuim treedt zonder dat daarbij nadere ingebrekestelling benodigd is.
   2. In geval van bestelling door een Consument dient deze de bestelling volledig te hebben betaald voorafgaand aan de levering van de goederen.
   3. MyDoo is gerechtigd om eventuele (verdere) leveringen op te schorten indien de Klant en/of Consument niet aan het in artikel 4.1 bepaalde van deze algemene voorwaarden voldoet. In voornoemd geval zal opschorting niet leiden tot een recht van de Klant en/of Consument om de overeenkomst te ontbinden noch hun enig recht toekennen tot schadevergoeding.  
   4. Indien de betaaltermijn van enig factuur naar de Klant is verstreken zonder dat laatstgenoemde deze heeft betaald, worden alle vorige en opvolgende facturen terstond opeisbaar. Daarnaast is MyDoo gerechtigd om bij alle volgende leveringen  een zekerheid te eisen ten grootte van tenminste het  aankomende factuurbedrag voordat zij overgaat tot (verdere)  levering.
   5. Klant is verplicht om op eerste verzoek van MyDoo kosteloos een deugdelijk bewijs van betaling te verschaffen.  
   6. MyDoo blijft ten alle tijden gerechtigd om de overeenkomst tussen Klant eenzijdig te ontbinden indien zij gegronde vrees heeft dat de Klant niet aan zijn (verdere) betalingsverplichtingen kan of wil voldoen. Deze vrees is in ieder geval gegrond indien de Klant surseance van betaling wordt verleend, dan wel  in staat van faillissement wordt gesteld, dan wel dat de Klant te kennen heeft gegeven op korte termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen of willen voldoen.
   7. MyDoo blijft ten alle tijde gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien een Consument onder bewind wordt gesteld of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.
   8. Indien ontbinding van de overeenkomst geschied op de gronden genoemd in artikel 4.6 of 4.7 is de Klant of Consument schadeplichtig voor zowel de gederfde omzet alsmede de gederfde winst en gemaakte kosten.

Beperking van aansprakelijkheid en non-conformiteit

 1.  
  1.  
   1. MyDoo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door MyDoo geleverde producten, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid aan de zijde van MyDoo.  
   2. Voor zover op MyDoo enige aansprakelijkheid rust bedraagt de schadevergoedingsplicht nimmer meer dan de waarde van de overeengekomen bestelling.
   3. In elk geval bedraagt de plicht tot schadevergoeding van MyDoo nimmer meer dan hetgeen waarvoor zij verzekerd is, met dien verstande dat de verzekerde som een maximum vergoeding bedraagt en geen minimum vergoeding.
   4. Indien de Klant een beroep doet op niet-conforme levering dan dient hij, op straffe van verval van recht, dit binnen 3 dagen schriftelijk aan MyDoo kenbaar te maken.

Eigendomsvoorbehoud

 1.  
  1.  
   1. MyDoo behoudt zich het eigendomsrecht voor op al door haar geleverde producten totdat de volledige koopprijs door Klant of Consument is voldaan. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van "levering" moet  worden begrepen levering onder opschortende voorwaarde van de volledige koopprijs.
   2. De Klant of Consument is gehouden om zich, tot aan volledige voldoening van de koopprijs, te gedragen als een zorgvuldig bewaarder van de eigendommen van MyDoo.
   3. De Klant is verplicht om een inboedel en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke dekking biedt voor de door MyDoo geleverde goederen, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade afkomstig door beschadiging, verlies of diefstal van het goed.
   4. Indien MyDoo overgaat tot revindicatie van haar eigendom is Klant tevens aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zonder dat daar nadere ingebrekestelling voor benodigd is.  
   5. Tot aan moment van overdacht van de goederen - zijnde betaling van de koopprijs - is Klant niet gerechtigd enig pandrecht te vestigen op de goederen op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Incassokosten

 1.  
  1.  
   1. Op het moment dat Klant in verzuim treedt is MyDoo gerechtigd incassokosten te vorderen over het openstaande bedrag. Voor de hoogte van deze incassokosten sluit MyDoo zich aan met hetgeen hieromtrent in de wet is bepaald, met dien verstande dat deze tenminste € 100,- per factuur bedragen.  

Transport

 1.  
  1.  
   1. Transport van goederen vanaf Mydoo naar de klant en/of Consument is voor rekening en risico van Mydoo. Partijen kunnen hier schriftelijk vanaf wijken.  

Recht,forumkeuze en toepasbaarheid

 1.  
  1. Op alle door MyDoo aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. In het geval van een geschil tussen MyDoo en de Klant en/of Consument is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door MyDoo aangegane overeenkomsten. Eventueel door de Klant gehanteerde eigen algemene voorwaarden worden nadrukkelijk niet van toepassing verklaard.
  4. Indien een beding in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan, dan leidt dit niet tot vernietiging of nietigheid van de gehele algemene voorwaarden doch slechts tot vernietiging van de litigieuze bepaling. Partijen treden dan in overleg omtrent het vormen van een nieuwe bepaling welke naar aard en inhoud het dichts bij de oorspronkelijke bepaling is gelegen.